ร่วมโครงการ

            วันศุกร์ ที่ 19  มีนาคม 2564  นางสาวชฎากาญจน์ สุรินทร์ หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

            และเจ้าหน้าที่กองพัสดุและทรัพย์สิน ร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการโครงการ

            เพิ่มศักยภาพความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฏกระทรวงผังเมืองรวม

           จังหวัดเชียงราย  ณ ห้องเอกโอชาสตาร์ฮอลล์ ร้านอาหารเอกโอชาเชียงราย

งานบริการประชาชน

 

 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ