วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 กองพัสดุและทรัพย์สิน ร่วมฝึกอบรมหลักสูตร

 " เสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรอบจ.เชียงราย " 

 ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ตำบลห้วยสัก

อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

 

 

  

 

 

 

 

งานบริการประชาชน

 

 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ